top of page
2023_05_19 - Začni učit Cheb-AV-Sítě-2940_edited.jpg

Nástup do české školy

Už víte, v jaké škole budete působit. Než nastoupíte, zkuste si uvědomit svou profesní vizi. Vize je to, co jsem se rozhodla do školy přinést. Moje vize mi pomáhá držet směr výuky. Vím, jak chci, aby se v mých hodinách děti cítily, vím, jaké prostředí ve své výuce vytvářím.

Tyto nedokončené věty by vám mohly pomoci:

Snímek obrazovky 2023-09-12 v 16.44.03.png

Při nástupu do školy by vám měl být přidělen zkušenější učitel*ka, který školu dobře zná, tzv. uvádějící učitel*ka. S čím by vás měl uvádějící učitel*ka (příp. vedení školy) seznámit?

 

S koncepčními dokumenty (např. ŠVP, školní řád) a vedením třídní knihy, s organizačním schématem školy (např. kalendář), se zaměstnanci a školním poradenským pracovištěm, s předmětovou komisí (sdružení vyučujících podle předmětů), s ICT (např. informační systém školy, interaktivní tabule), se způsobem kontaktování rodičů, s možnostmi kariérního rozvoje, s objednáváním pomůcek a materiálů, (s povinnostmi třídního učitele).

Při seznamování se s prací učitele v ČR by se vám mohlo hodit porovnání českého a ukrajinského vzdělávacího systému, i tenhle slovníček pojmů a zkratek. Vybíráme ty nejběžnější:
 

AP = asistent pedagoga - pedagogický pracovník, podporuje naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. AJ = anglický jazyk ČJ = český jazyk ČaS = člověk a jeho svět D = dějepis F = fyzika HV = hudební výchova CH = chemie ICT = informatika IVP = individuální vzdělávací plán - tvoří se pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (např. dyslexie, porucha autistického spektra = PAS, žák s odlišným mateřským jazykem = OMJ) KK = klíčové kompetence - shrnutí znalostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitý pro rozvoj a uplatnění člověka ve společnosti MAT = matematika MŠ = mateřská škola NJ = německý jazyk OV = občanská výchova P = přírodopis PČ = pracovní činnosti PLP = plán pedagogické podpory - stručně popisuje obtíže žáka, změny v metodách a hodnocení. podpůrné opatření - podpora práce pedagoga s žákem, který potřebuje upravit průběh vzdělávání (např. speciální pomůcky, delší čas na práci, jiná kritéria hodnocení) PPP = pedagogicko-psychologická poradna a SPC = speciálně pedagogické centrum - školské poradenské zařízení, poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem, jejich rodičům a učitelům. RJ = ruský jazyk RVP = rámcové vzdělávací programy - obecně závazný kurikulární dokument, definuje státní úroveň vzdělávání v ČR. Tvoří povinný rámec (popsaný jako klíčové kompetence a očekávané výstupy) pro každé vzdělávací období (např. RVP pro předškolní vzdělávání = RVP PV, RVP pro základní vzděl. = RVP ZV, RVP pro odborné vzdělávání = RVP SOV). SŠ = střední škola SOŠ, SOU = střední odborná škola, střední odborné učiliště ŠVP = školní vzdělávací program - kurikulární dokument tvořený každou školou v ČR. Většinou je uspořádán podle předmětů. Uskutečňuje se podle něj vzdělávání žáků. V ŠVP by měla být popsaná charakteristika dané školy a její hodnoty. ŠVP se někdy označuje i škola v přírodě. školní řád - popisuje základní povinnosti a práva žáků, pedagogů a zákonných zástupců TK = třídní kniha - formulář, kam se píše seznam žáků, počty omluvených a neomluvených hodin, denní záznamy o výuce TP = tematický plán - celoroční rozvržení učiva daného předmětu, obsahuje časové údaje, výstupy z ŠVP… tvoří si je pedagogové v dané škole TV = tělesná výchova VOŠ = vyšší odborná škola VV = výtvarná výchova VŠ = vysoká škola Z = zeměpis ZŠ = základní škola ZUŠ = základní umělecká škola

bottom of page